Szabályzat

Felhasználói szabályzat a PE MIK Számítógép Központjának (MIX) igénybevételéhez

1. Bevezetés

A MIX feladata az egyetem vezetése által meghatározott hallgatói és oktatói állományának számítástechnikai, informatikai, tanulmányi tevékenységéhez szükséges környezeti, személyi, hardver és szoftver feltételek folyamatos biztosítása. Tekintettel arra, hogy a tevékenység több ezer felhasználó kiszolgálását jelenti, feltétlenül szükséges bizonyos belső fizikai és eszmei rend és rendszer kialakítása a zavartalan működés és szolgáltatás érdekében. A SZABÁLYZAT ezt a több év alatt kialakult rendszert fogalmazza meg és szabályozza a MIX működését. Célunk ezzel természetesen nem egy bürokratikus akadályrendszer kialakítása, hanem éppen a lehető legzavartalanabb, a legtöbb lehetőséget nyújtó működés biztosítása. A SZABÁLYZAT-ban előforduló korlátozások is ezt szolgálják.
Működésünk javítása érdekében köszönettel veszünk minden oktató vagy hallgató kollégától írásbeli javaslatokat, ezekkel - az egyetem vezetésével és a javaslattevővel történt konzultálás és megfelelő átgondolás után - szívesen módosítjuk a SZABÁLYZAT-ot.

2. A MIX szolgáltatásai

Alapszabály: A MIX CSAK OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGRE VEHETŐ IGÉNYBE .

Órarendi igénybevétel
Ennek keretében a félévenként készülő órarendi beosztásának megfelelően, az abban beosztott hallgatók tanár jelenlétében és annak felelősségére a MIX géptermeit használhatják.

Helyszíni egyéni használat
Bármely erre jogosult oktató vagy hallgató tanulmányi feladatokkal összefüggő célokra az órarendi igénybevétel mellett a MIX szolgáltatásait igénybe veheti.

Hálózati és szerver használat
Megfelelő jogosultság birtokában és szintjén a MIX szolgáltatásainak egy része az egyetemi illetve külső hálózaton keresztül is elérhető.

Különleges igénybevétel
A fentiekben foglaltaktól eltérő használat csak a MIX vezetőjének engedélyével lehetséges.

3. A MIX szolgáltatásainak felhasználói köre

3.1. Oktatók

Minden, az egyetemhez tartozó vagy a MIX egyéb oktatási feladataiban tevékenykedő oktató. Az oktatók részére egyetemi belépőkártya használata kötelező, melyet a szervezeti egység vezetőjénél igénylehet.

3.2. Hallgatók
Minden, az egyetem állományába tartozó, illetve a MIX-ben egyéb hivatalos oktatásban résztvevő hallgató.

3.3. Különleges esetben,
azok részére, akik a 3.1. ill. a 3.2. pontokban meghatározott kategóriákba nem tartoznak, a MIX vezetője - meghatározott időtartamra és indokolt esetben - engedélyezheti a számítóközpont használatát.

4. A használat általános rendje

4.1. Nyitva tartás
A számítóközpont hétköznap naponta 8-22 óráig tart nyitva. A vizsgaidőszakban és nyáron ettől eltérő is lehet.

4.2. A MIX igénybevételi rendje

4.2.1. Operátori felügyelet
Minden teremnek munkaidőben és oktatási idő teljes időtartama alatt rendszergazdai felügyelete van. A rendszergazda szolgálati ideje alatt a termek felelős gazdája. Munkáját az optimális szolgáltatás érdekében végzi, felelős a termek, eszközök rendjéért, a SZABÁLYZAT betartásáért. Szolgálati ügyekben kéréseit vagy utasításait minden felhasználó köteles betartani, még egyet nem értés esetén is. Munkájával, utasításaival kapcsolatos minden kifogással a MIX vezetőjéhez kell fordulni.

4.2.2. Órarendi igénybevétel
Hallgatók a géptermekbe órarend szerinti órákra csak tanárral együtt mehetnek be. Ilyenkor a tanár köteles felvenni a kulcsot a portán és csak ennek ellenében kaphatja meg a szükséges eszközöket. Ezek visszaadásairól is ő gondoskodik. Ezzel egyben felelősséget is vállal az óra időtartamára a gépterem fegyelméért, rendjéért és a gépek, eszközök rendeltetésszerű használatáért. Amennyiben a géptermet a hivatalos órakezdés után 15 perccel a tanár még nem vette igénybe, úgy az órát elmaradtnak kell tekinteni. Az óra pótlásáról gondoskodni kell a hallgatókkal egyeztetett időpontban. Az elmaradt óra után a tárgyfelelősnek és az illetékes Dékáni Hivatalnak értesítést küld.

4.2.4. Hálózat és szerver igénybevétele

4.2.4.1. A MIX szolgáltatásainak igénybevételére jogosult személyek egyéni azonosítót kaphatnak. A további szerverekre vonatkozó bármilyen igény jogosságának és kielégíthetőségének elbírálása az adott szerver rendszergazdájának feladata.

4.2.4.2. Azonosítót csak személyesen a MIX munkatársától a személyazonosság igazolása mellett lehet átvenni.

4.2.4.3. Az azonosító kizárólag az oktatással és kutatással kapcsolatos tevékenységre használható. A MIX csak a hatályos magyar jogszabályok által előírt mértékig vállal felelősséget az azonosító működését, minőségét vagy bármilyen célra való alkalmasságát illetően.

4.2.4.4. Csak a rendszergazda előzetes beleegyezésével lehet a hálózatot vagy az erőforrás gépeket úgy terhelni, hogy ezáltal a többi felhasználó felé nyújtott szolgáltatások színvonala észrevehetően csökkenjen, továbbá 24 óránál hosszabb ideig tartó program futásokról is előre értesíteni kell őt.

4.2.4.5. A MIX hálózatán és számítógépein csak olyan tevékenységet lehet végezni, amely nem ütközik jogszabályokba és az egyetemi szabályzatokba. A felhasználó kizárólagosan felelős az azonosítójával folytatott mindennemű tevékenységért és a rendelkezésére bocsátott erőforrásokért erkölcsi, anyagi és jogi értelemben egyaránt.

4.2.4.6.Csak a rendszergazda előzetes jóváhagyásával lehet távoli rendszereket felügyelő programokat futtatni.

4.2.4.7. A felhasználónak a saját weblapjában közölt információkra is érvényesek e szabályzatban leírt követelmények. Az Egyetem illetve a MIX érdekeit sértő anyagokat - ha a szabályzat egyéb korlátozásába nem is ütközik - jogosult a rendszergazda a felhasználó utólagos értesítése mellett letörölni. Ilyen anyagot újra visszatenni tilos.

4.2.4.8. Minden felhasználó felelős a rendszer biztonságáért. Ennek érdekében mindenki köteles egy mások által nem ismert és könyen nem kitalálható jelszóval védeni azonosítóát. Az első bejelentkezés alkalmával a rendszergazdától kapott jelszót le kell cserélni. Célszerű kis és nagybetűket valamint számokat egyaránt tartalmazó legalább 6 karakter hosszű jelszót választani. Amennyiben a felhasználóban akárcsak a gyanúja merül fel annak, hogy jelszavát más is ismeri, akkor azt haladéktalanul meg kell változtatnia.

4.2.4.9. A legszigorúbban tilos más számítógépére történő betörés, más jelszavának feltörése vagy ezek kísérlete, valamint olyan erőforrás használata amelyre az adott felhasználónak nincs jogosultsága. Ezenkívül szigorúan tilos a azonosítót illetve a szerver bármilyen szolgáltatását más rendelkezésére bocsátani, átruházni vagy kölcsönadni. Minden ilyen kísérlet észlelése esetén a felhasználót a MIX szolgáltatásainak használatától eltiltjuk és fegyelmi eljárást kezdeményezünk.

4.2.4.10. A felhasználónak jelentenie kell ha tudomást szerez a 4.2.4.9.-be ütköző cselekményekről. A felhasználó köteles együttmüködni (akár tanúként) az ilyen cselekmények kivizsgálásában a rendszergazdával.

4.2.4.11. A felhasználók általános tájékoztatására a http://info.mik.uni-pannon.hu honlap szolgál. Egyéni értesítéseket a felhasználók e-mail-ben kapnak.

4.2.4.12. A felhasználók a problémáikat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a külön meghirdetett fogadóórán jelezhetik.

4.2.4.13. A felhasználó munkája végeztével köteles kijelentkezni és annak sikeres voltáról meggyőződni.

4.2.4.14. Szabályellenes használat alapos gyanúja esetén a vizsgálatok céljából a rendszergazda értesítés nélkül betekinthet a felhasználók fájljaiba.

4.2.5. Az azonosító érvényességi ideje

4.2.5.1. Az azonosító mindaddig érvényes ( kivéve a fegyelmi okokból történő megszüntetést ) amíg a személy akinek a nevére kiadták a hivatalos egyetemi nyilvántartásban nappali vagy levelező (kivéve a távoktatás, illetve önköltséges képzések) hallgatói jogviszonnyal szerepel. A megszűnő azonosítók törlése előtt 2-4 héttel a rendszergazda a felhasználót személyre szóló e-mail-ben értesíti.

4.2.6. Szankciók

4.2.6.1. A rendszergazda az azonosító kiadását megtagadhatja ha tudomása van arról, hogy a kérelmező korábban, akár másutt, a 4.2.4.5 vagy a 4.2.4.8, 4.2.4.9. pontokban foglaltakat megsértette.

4.2.6.2. A rendszer biztonságos működését súlyosan veszélyeztető valamint a 4.2.4.8, 4.2.4.9 pontban felsorolt cselekmények elkövetése esetén az azonosítót a rendszergazda haladéktalanul megszünteti és a MIX fegyelmi eljárást kezdeményez.

4.2.6.3. Amennyiben a rendszergazdában a szabályok megsértésének a gyanúja merül fel, az azonosítót ideiglenesen, az ügy vizsgálatának lezártáig felfüggesztheti. A vizsgálat eredményét indokolt esetben a MIX vezetése a fegyelmi ügyekben illetékes egyetemi személyhez vagy szervhez továbbítja.

4.2.6.4. Az 4.2.4.4 pontot sértő programokat vagy processzeket a rendszergazda figyelmeztetés nélkül kiöli.

4.4. Szoftver használati előírások

4.4.1. A MIX számítógépein csak jogtiszta szoftverek futtathatók. Az általános célú szoftvereket a MIX beszerezte, illetve anyagi lehetőségeinek függvényében állandóan gyarapítja. Az oktatás során alkalmazandó egyéb, a MIX-ben rendelkezésre nem álló szoftverek esetén a tanszékek saját szoftvereiket a jogtisztaságukra és telepíthető példányszámra vonatkozó igazolással egyetemben eljuttathatják a MIX-be.

4.4.2. A vírusveszély csökkentése érdekében a következőket kell betartani:

Külső forrásból származó programot elindítani (illetve optikai meghajtóról rendszert indítani) csak alapos vírusellenőrzés után szabad. Amennyiben vírusfertőzés gyanúja merül fel, az operátort értesíteni kell, aki elvégzi a vizsgálatot. A vírus eltávolításáig a gépet használni tilos.

5. A MIX használatára vonatkozó általános tiltó rendelkezések

Az alábbi felsorolt tiltó rendelkezések megszegői ellen a MIX - a vétség fokától függően - eljárhat és az elkövetés tényéről az illetékes kar vezetését értesíti. A MIX saját hatáskörben az elkövetőt a MIX egyéni szolgáltatásainak igénybevételétől max. 6 hónap időtartamra eltilthatja.

5.1. Általános
Tilos a géptermekben étel, ital bevitele, vagy fogyasztása
Tilos kerékpárt, valamint nem összecsukott rollert behozni, illetve görkorcsolyával közlekedni a MIX területén.
Tilos a dohányzás
Tilos hangos beszéddel, zajjal zavarni mások munkáját.
Tilos a gépasztalokon táskák, ruhanemű tárolása.

5.2. Szoftver használattal kapcsolatos tilalmak

A MIX berendezéseinek vám, illeték és ÁFA mentes beszerezhetőségének alapfeltétele az, hogy a szóban forgó berendezéseken csak oktatási tevékenység végezhető.
TEHÁT TILOS A MIX-BAN MINDEN NEM A TANULMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG.
Ezen tilalom megszegői az esetleges vám, illeték és ÁFA kedvezmény visszamenőleges megvonásából származó kárért anyagi felelősséggel tartoznak!

A MIX-ben csak a szabadon terjeszthető szoftverek (free ware) másolhatók, a többi szoftver másolása törvénybe ütköző, tehát tilos.
Tilos a rendszerek szoftver konfigurációinak megváltoztatása.
Tilos olyan programok futtatása amely alkalmas más rendszerek működésének megzavarására, vagy megtévesztésére.
A MIX számítógépein tilos játékprogramok futtatása.
Tilos úgy a MIX gépein, mint a hálózaton szeméremsértő, obszcén, trágár vagy egyéb megbotránkoztató programok futtatása vagy információk továbbítása.
Bármilyen egyéni, a felhasználót meg nem illető jogosultság (jelszó, azonosító, fájl-hozzáférés, stb.) megszerzése, megváltoztatása, illetve erre tett kísérlet, valamint - akár gondatlan kezelésből eredő - átadása illetéktelen személynek szabályellenes.

Jogosultság átadása esetén mint az átadót, mint az azzal visszaélőt felelősség terheli.
Bárki, aki ilyen esetről tudomást szerez, köteles az illetékes rendszermenedzsert értesíteni, illetve a felderítésre a rendelkezésre álló információval segítséget nyújtani.

5.3. Hardver kezeléssel kapcsolatos tilalmak

- Tilos a rendszerek hardver konfigurációjának megváltoztatása.
- Tilos nem rendszeresített külső hardverek engedély nélküli csatlakoztatása.
- Tilos a gépek eredeti helyének megváltoztatása, a csatlakozások megbontása. Minden hardvert érintő problémában a MIX hardvergazda értesítése és közreműködése kötelező.
- Hardverkulcsos programok esetén a hardverkulcs eltűnéséért a felhasználó anyagi felelősséggel tartozik.

5.4. Tűzvédelmi előírások
A MIX területén nyílt lángot használni vagy bármilyen tűzveszélyes tevékenységet folytatni tilos.
Tilos a dohányzás.
Ha bármely felhasználó a MIX géptermében vagy egyéb helységében tüzet észlel, úgy azt köteles azonnal jelenteni az ügyeletes rendszergazdának és a portán és ezután a lehető leggyorsabban elhagyni a MIX területét.
Minden egyéb esetre a PE Tűzrendészeti Szabályzata érvényes.

5.5. Munkavédelmi előírások
A MIX géptermeiben oktatással, tanulással kapcsolatos, a géptermek rendeltetésének megfelelő tevékenység folytatható.
Tilos hallgatóknak a géptermek elektromos berendezésének védőburkolatát eltávolítani, ezeken bármilyen átalakítási, szerelési munkát végezni.
Minden egyéb esetre a PE Munkavédelmi Szabályzata érvényes.

5.6. A SZABÁLYZAT be nem tartásából, a nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból okozott kárért a felhasználót anyagi illetve fegyelmi felelősség terheli.

6. Befejezés
A fenti SZABÁLYZAT betartása - reményeink szerint - a MIX működésének, a nálunk tevékenykedő felhasználók érdekeinek védelmét szolgálja.

A MIX-ben dolgozó több ezer felhasználó zavartalan munkájának biztosítása sokszor erőn felül terheli a MIX munkatársait. Ezért kérjük felhasználóinkat, oktatókat és hallgatókat egyaránt, hogy az előírások betartásával segítsék munkánkat.


Veszprém, 2008. szeptember
Mészáros Péter
MIX vezető